ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว RCM

:: Receiveable Claim Manager Website ::

เกี่ยวกับเรา

"เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย อุดรูรั่วองค์กร เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการ"

เป้าประสงค์ในการพัฒนา

ความเป็นมาในการพัฒนาระบบRCM ที่ใช้ในศูนย์จัดเก็บรายได้หน่วยบริการ.

  • ทำให้เห็นความต่อเนื่องของทะเบียนลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลในแต่ละสิทธิได้ชัดเจนมีความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลเพิ่มมากขึ้นที่สามารถตรวจสอบได้.
  • สามารถตรวจสอบผลการส่งข้อมูลเชื่อมโยงกับโปรแกรมEclaimได้.
  • สามารถประมวลผลข้อมูลที่ได้รับตอบกลับได้แก่ ความครบถ้วน ความถูกต้องและความทันเวลา.
  • แสดงข้อมูลที่ติด C และข้อมูลอุทธรณ์พร้อมทั้งรายงานผลของข้อมูลที่ได้รับการแก้ไข.
  • สามารถตัดส่วนต่างรายคนจากการเรียกเก็บค่ารักษาเทียบกับจำนวนเงินที่ได้รับและในโปรแกรม.
  • สามารถตรวจสอบความครบถ้วนและทันเวลาของการเรียกเก็บทั้งOPDและIPDแยกรายสิทธิ.
  • ส่งยอดรายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลให้งานการเงินสามารถบันทึกบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เป็นไปตามนโยบายบัญชีกระทรวงสาธารณสุข.
  • ช่วยป้องกันความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้จากการเรียกเก็บค่ารักษาที่ไม่ครบถ้วนและไม่ทันเวลา.

ความสามารถของโปรแกรม

ตั้งลูกหนี้

สามารถดึงข้อมูลรายงานการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพื่อเอามาตั้งลูกหนี้ตามสิทธิหน่วยบริการ สิทธิการเงิน ผังบัญชี และ GFMIS ได้.

ส่งเคลม ชดเชยค่ารักษา

สามารถดึงข้อมูลบริการเพื่อส่งเคลมโปรแกรมชดเชยต่างๆได้ เช่น ECLAIM , CSOP , CIPN ,SSOP ,AIPN และอื่นๆ.

ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

สามารถดึงข้อมูลตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนตั้งลูกหนี้และเคลมได้ เช่น ข้อมูลการปิดVisit การลงผลวินิจฉัย การบันทึกค่ารักษาพยาบาล การขอเลขยืนยันตัวตนAuthen การตรวจสอบการรูดบัตรEDCของสิทธิกรมบัญชีกลาง.

รายงานผู้บริหาร

แสดงรายงาน ONE PAGE , บทสรุปผู้บริการ , รายงานลูกหนี้และรายได้รายกองทุนต่างๆ , รายงานรายรับและค่าใช้จ่ายตามหมวดผังบัญชีค่ารักษา

ดาวน์โหลด

คำถามที่พบบ่อย

  • ทำตามลิ้งค์วิธีการติดตั้งได้เลยใน Youtube ครับ https://youtu.be/Rqk6Zte5Umg

  • ไฟล์ตอบกลับจากเว็บสกส เมนู Drugcat เข้าข้อ labcat แล้วแจ้งส่งไฟล์เมล์ตอบกลับ ss ของหน่วยบริการได้เลยครับ

คณะทีมงานและพัฒนาระบบ

นพ.เศษฐวิชช์ ศิริวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชาติตระการ

นายภศล สุริยะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวจารวี ขำนิ่ม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางคุณัญญ์อร ศรีอุไรพงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายวรเวทย์ เอี่ยมพร

เจ้าพนักงานเวชสถิติ
นางสาวมณทกานต์ นามแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

สปสช

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

NHSO Budget

ระบบการโอนเงินงบกองทุน

DashBoard NHSO

DashBoard สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สกส

สำนักงานสารสนเทศบริการสุขภาพ

ประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

บริษัทกลางพรบ.

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

NewAuthen

ขอเลขยืนยันตัวตนสปสช

NewEClaim

โปรแกรมNewEclaimตัวใหม่

EClaim

เว็บEclaim2552ตัวเก่า

MophClaim

เว็บMophclaim

CPP

ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

DRUGCAT NHSO

เว็บDRUGCATALOG สปสช

LABCAT NHSO

เว็บLABCATALOG สปสช

KTB EDC

เว็บKTB Online EDC

KDHP

เว็บKrungthai Digital Health Platform

Seamless For DMIS

ระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ

FWF

กองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

โรงพยาบาลชาติตระการ

ที่อยู่ 112 หมู่ 5 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก 65170

latitude :: 17.273309128375047
longitude :: 100.60112225832474

rcmcallcenter@gmail.com

0985914255